Kuradan çıkanlarda aranan sağlık şatları neler?

Kuradan çıkanlarda aranan sağlık şatları neler?
3 Mart 2019 Pazar 18:11

YENİHABER

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, dün kura çekilişinde çıkan ve kuruma alınacak 700 işçinin hangi aşamalardan geçeceğini anlattı.

Eroğlu, 700 işçinin öncelikle güvenlik soruşturmasından geçeceğini ardından TTK Beden Gücü Yönetmeliğine göre sağlık muayenesine gönderilecek.

 YERALTINDA PANO AYAK ÜRETİM İŞİNE YENİ ALINACAK PERSONELDE

ARANILACAK SAĞLIK ŞARTLARI

“20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”
kurallarına uygun olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu “Yeraltı Üretim Panolarının” koşulları
göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Bu bölüm “20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”

kurallarına uygun olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu “Yeraltı Üretim Panolarının” koşulları

göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

 1. Boy ve vücut ağırlığı arasındaki oran: Vücut Kitle İndeksi (Body Mass Index, BMI)

ideal bilimsel verilere göre hesaplanarak, boy en düşük 1,55 m, en fazla 1,90 m olmak üzere,

endeks 23–30 arasında olmalı, 23’den aşağı ve 30’dan yukarı olmamalıdır. BMI=Ağırlık (Kg

olarak)/Boy2 (m2)

 1. Göz ve gözle ilgili yapıların, görme fonksiyonunu etkileyecek, yapısal ve

fonksiyonel kalıcı hastalıkları olmaması kaydıyla, “Excimer Lazer tedavisi dışında”,

müdahaleli tedavi ile intra oküler lens ya da başka protetik araçla ya da gözlükle

düzeltilmeden, çıplak gözle her iki gözle de görmenin “8/10” ya da daha büyük olması, renkli

görme, görme alanı ve periferik görme defekti olmaması gerekir.

 1. Kulak kepçesinin total kaybı ve/veya dış kulak yolunun tam kapalılığı, Timpano

plasti, Cochlear implant ve her çeşit internal veya eksternal işitme cihazı kullanımı gibi

patolojik yapı ve kalıcı müdahaleler olmaması; “hava yolu” ile ölçüm ve konuşma frekansları

olan, 500 – 1000 – 2000 Hz lerin ortalaması esas alınmak kaydıyla; işitmenin her iki kulakta

da 30 dB (A) veya daha küçük olması gerekir.

 1. Solunum Sisteminin; KOAH, Astım, Bronşiale ileri derecede; toraks, diafragma ve

parankim patolojileri olmaması kaydıyla; PA akciğer grafisinde, tek veya iki taraflı apikal

toplam 10 mm yi geçmeyen, sinüslerde kısmi effüzyon yapmış, nonspesifik lezyonların

varlığı durumunda; fizik muayenede ronküsler dışında bulgusu olmaması, SFT’de FVC % 80

ve üzeri, FEV-1 % 60 ve üzeri, FEF % 25-75: 3,5 lt/s (% 50’nin üzeri) olması ve

sedimantasyonun 20 mm/h den yüksek olmaması ya da mild obstrüktif ve/veya mild restrüktif

bozukluk dışında solunum sistemi patolojisi olmamalıdır. PA akciğer grafisi normal ise SFT

normal olmalıdır. (FVC % 80 ve üzeri, FEV-: % 80 ve üzeri).

 1. Fonksiyonel üfürümler, fizyolojik kardiomegali ve tedavisi yapılmış veya mümkün

varikoz venler dışında; fizik, laboratuar ve radyolojik bulgu veren, kardiovasküler sistem ile

ilgili doğumsal ve/veya sonradan oluşmuş herhangi bir patolojisi olmamalıdır.

 1. Önceden; hiçbir sekel bırakmadan iyileşerek geçirilmiş, appandektomi, peptik ülser,

bilateral de olsa nüks olmayan ve greft kullanılmadan örtülmüş inguinal vs. herniler,

kolesistektomi, hemoroid anal fissür ve anal fistüller dışında ana sindirim organlarının ve

dişler dışındaki yardımcı sindirim organlarının, fonksiyonel ve/veya anatomik, doğumdan

ve/veya sonradan olma patoloji olmamalıdır.

 1. Eksremitelerin; sayı noksanlığı, boy kısalığı, anatomik pozisyondan sapan

malunion, pulpa – tırnak ve DİF eklemin distalinden olan falanks kaybı dışındaki el ve ayak

parmak kayıpları ve atrofi olmamalıdır. Kot, skapula ve klavikulanın deformite ve fonksiyon

kısıtlılığı yapmış defektleri olmamalıdır. Baş iskeletinde kemik defekti ve/veya görünümde

aşırı bozukluk yaparak kaynamış kafa ve yüz kemik patolojisi olmamalıdır. Vertebra kırığı,

opere veya non opere disk hernisi, kifoz, lordoz ve skolioz, gibi omurga deformiteleri

olmamalıdır. SFT bozukluğu yapmamış pektus karinatus ve pektus ekskavatus dışında göğüs

deformitesi olmamalıdır. Hafif pesplanus, X-bain, O-bain, Koksa-genu varus ve valgus

dışında, ileri kalça, diz ve ayak yapı ve pozisyon anomalisi olmamalıdır. Eklem yapı ve

fonksiyonları tam olmalıdır. Fonksiyonları etkilememiş dahi olsa vida, çivi veya plakla

internal tespit yapılmış herhangi bir kemik veya yumuşak doku hastalığı bulunmamalıdır.

 1. Endokrin sistem organlarının görünüm ve/veya fonksiyonları ile ilgili, diğer organ

ya da sistemlerin, anatomik ve/veya fonksiyonel yapılarını etkilemiş, doğuştan veya sonradan

oluşmuş patolojisi olmamalıdır.

 1. Nevüsler, omuz, dirsek, kalça, diz, el ve ayak bileği eklemleri ve omurga ile ilişkili

olmamak kaydıyla % 20’den fazla yüzeyi aşmayan, sadece epidermisle sınırlı, yüzeyel

keloidle de olsa iyileşmiş yanık skarları dışında, ilgili bölgede fonksiyon veya postür

bozukluğu yapmış veya yapabilecek deri lezyonları olmamalıdır. Yüzeyel mikozlar geçirilmiş

viral veya bakteriel dermatoz skarları, vitiligo, pitriasis versikolor ve ichtiozis dışında, akut

veya kronik sık nüks görülen ve kesin tedavisi olmayan, psoriasis, kontak dermatit, pemfigus

ekzama gibi deri ve deri ekleri patolojisi olmamalıdır.

 1. Nörolojik sistemle ilgili hareket, kuvvet, beceri, duyu, denge ve refleks

değişikliklerine neden olmuş doğuştan ve/veya sonradan olma patolojileri olmamalıdır.

 1. Tansiyon, sistolik: 95–145, diyastolik: 55–100 mm Hg aralığında olmalıdır. Nabız

50/dk’nın altına inmemeli ve 120/dk’nın üzerine çıkmamalı, PAT dışında ritim bozukluğu

olmamalıdır.

 1. Anamnezinde psikolojik veya psikiyatrik tedavi olmuş veya süren hastalık

hikâyesi olmamalıdır. Epilepsi gibi nöropsikiyatrik, alkol ve madde bağımlılığı gibi psiko

patolojik bozukluğu olmamalıdır. IQ < 70 veya debilite seviyesi ve/veya daha aşağıda zekâ

geriliği olmamalıdır. (Hastalığını saklamış olup, tesbiti işe giriş muayenelerinde mümkün

olmayanların 1 yıl içerisinde tesbiti, iş akdinin sona erdirilmesini gerektirir).

 1. Epispadias, hipospadias, üro/nefro litotomi, orşi/epididim ve varikosel/hidrosel

gibi operatif veya non operatif patolojiler dışında Üro-Genital sistem patolojisi olma malıdır.

 1. Doğuştan ve/veya sonradan ortaya çıkmış genetik, sistemik, kronik enfeksiyöz

ve/veya organ spesifik immünolojik ve/veya idiopatik süregen veya sekelsiz geçirilmiş dahi

olsa herhangi bir hastalığı olmamalıdır.

 1. Herhangi bir organ veya sisteme ait, malign ve/veya pre malign olarak bilinen,

lezyon ya da hastalığı olmamalıdır.

 

Yorumlar
 • Bu habere henüz yorum yapılmamış.

ÖNEMLİ UYARI

İçeriğinde, habere konu olan kişiler, üçüncü kişiler ve haber sahipleri hakkında tehdit, küfür, hakaret, karalayıcı ve maksadını aşan yorumların yayınına izin verilmez. Bu tür yorumlarda bulunanlar için Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 126 maddelerinin ilgili hükümlerine göre ceza davası açılabilir. İçeriğinde bu unsurları barındıran yayınına izin verilmiş ya verilmemiş yorumlar, yorumun gönderildiği IP adresleri ile birlikte, gerektiğinde, ilgili adli ve idari makamlar veya birimler tarafından talep edildiğinde yasa hükümleri gereği söz konusu makamlar ya da idari birimlere iletilir. Okurlara ait bu tür yorumlarda kuruluşumuz mesuliyet ve yasal sorumluluk kabul etmez. Yorumlarınızda bu noktaya hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Yorum Yaz